Haalbaarheidsstudie: ambitievorming

Ambitievorming

De studie is gestart met een ambitie nota opgesteld door Screensaver BV na overleg met Sphinx Produktie BV. Het beschrijft de wensen waarmee rekening dient gehouden te worden bij een ontwerp voor de renovatie van de Sphinx gebouwen, zijnde de cinema, het Café, de kelder en de dakverdieping.
De ambitie is hier en daar bijgesteld door Screensaver door voortschrijdend inzicht tijdens het traject, echter is de essentie gebleven: behoud van de cinema en een duurzame ontwikkeling voor de cinema de komende 30-40 jaar.

Hieronder worden de belangrijkste wensen opgesomd als “minimale eisen” en aangevuld door “aandachstpunten”.

Minimale eisen

1. Het behoud van zijn primaire functie.

De stadsbioscoop blijft een bioscoop met 5 zalen. Het is niet de bedoeling om de functie te herbestemmen naar retail, appartementen of iets dergelijks.

2. Toegankelijkheid maximaliseren.

Op dit moment zijn de zalen niet toegankelijk voor mindervaliden. Op één uitzondering na: Zaal 3 op het gelijkvloers is toegankelijk via de Jan Van Stopenberghestraat, echter niet praktisch om om te lopen. Het is de wens om zoveel mogelijk zalen toegankelijk te maken inclusief een fijne zitplaats. Dit gaat gepaard met een verbetering van de stroom van bezoekers in het algemeen maar ook in het bijzonder voor bezoekers in een rolstoel/moeilijk te been.

3. Herbestemmen van de dakverdieping.

De dakverdieping is momenteel niet in gebruikdeels als techniekenen heeft enkele lekkages. Er dient naar een passende bestemming gezocht te worden, er wordt gedacht aan een restaurant functie. Bouwtechnische problemen dienen opgelost te worden.

4. Heropfrissen van het Café.

De ligging van het Café wordt als ideaal ervaren. Heropfrissen betreft een lichte renovatie van het interieur, de bar en mogelijks meubels, waarbij een upgrade van de keuken wenselijk is. Er leeft ook de wens om de ramen te kunnen openen zodat de interactie met het maaiveld groter wordt.

5. Restauratie gevels.

De voorgevels zijn de oorspronkelijke gevels uit 1912 en een restauratie is wenselijk, denk aan reinigen, eventueel vervangen ramen en eventueel reconstructie van de natuurstenen borstwering. De achtergevel aan de Jan Van Stopenbergstraat is sterk verouderd, de rolluiken zijn reeds meer dan een halve eeuw niet meer opengetrokken. Het is wenselijk tot een voorstel te komen die meer interactie toont met zijn omgeving. De Jan Van Stopenbergstraat is een autovrije straat, er het zou interessant zijn om de straat te betrekken bij de cinema, denk aan speciale evenementen, filmfestival of als speelstraat. Uiteraard in overleg met de betrokken partners, o.a. stad Gent.

6. Het duurzaam maken van technieken.

De techniekenelektra, verwarming en verluchtingdateren van eind jaren `70 en zijn verouderd. Het gebouw is verzekerd, maar de verzekeringsmaatschappij stelde een aantal voorwaarden (o.a. nodige keuring elektriciteit wat reeds een aantal jaren aansleept). De technieken dienen integraal vervangen te worden en deel uit te maken van een totaalplan waarbij het gebouw asbestvrij dient te zijn. Het doel is om met de Sphinx een voorbeeld te zijn op vlak van ecologisch verantwoord energiegebruik rekening houdend met budgettaire doelstellingen. Het is de wens om tot een duurzaam en energiezuinige oplossing te komen door een slimme aanpak en zo tot een verantwoord energieverbruik te komen.

Aandachtspunten

a. Erfgoed

Het is een understatement te zeggen dat de gebouwen van de Sphinx een geschiedenis hebben, zie het Bouwhistorische Onderzoek. Gebouwd in 1912 als feestzaal tot stadsbioscoop met 5 zalen, waarvan de laatste zaal dateert van 2002. Door de tijd heen laten diverse bouwfasen hun sporen na. Er wordt gevraagd te “moderniseren” echter met respect voor de authentieke elementen, het karakter van het gebouw en het verhaal dat het vertelt. Geen tabula rasa.

b. Kelder

Er is een ruime kelder aanwezig onder de gebouwen, echter bestaat deze uit een aaneenrijging van verschillende “koterijen” op verschillende niveaus. Functies zoals toiletten, berging, technieken lopen kris kras door elkaar. Dit niveau heeft ruimte tot optimalisatie.

c. Zalen

Er dient rekening gehouden te worden met een goede inrichting van de filmzalen volgens de regels der kunst en de bestaande situatie. Denk aan goede toegankelijkheid van de projectieruimten, voldoende ruimte voor projector, mengpaneel, laptop, ander materiaal. De zalen zijn het liefst toegankelijk via de achterzijde of de zijkant. Dit om de kans op beschadiging van het scherm minimaal te houden en opdat laatkomers zo min mogelijk storen. Geluidisolatie van de zalen dient verbeterd te worden, dit is een probleem naar de buren toe en tussen de zalen onderling.

d. Kantoorruimten

Momenteel zijn er naast Zaal 4 en Zaal 5 kantoorruimten die door Sphinx Produktie BV gebruikt worden. De functie mag wijzigen naar een extentie van de zalen, denk aan kinderworkshops of ruimten voor bedrijfs- en receptie doeleinden. De kantoren mogen hergelokaliseerd worden. Het dak zou een optie kunnen zijn, eventueel met terras indien mogelijk.

e. Uitvoering

Last but not least, er wordt meegegeven dat een sluiting van de cinema niet wenselijk is en dat een gefaseerde uitvoering de voorkeur heeft. Er wordt tegelijk opgemerkt dat dit terzijnertijd geevalueerd zal moeten worden als er meer helderheid bestaat over de uitkomst van deze studie. Continuiteit van de cinema en het Café is belangrijk, al dan niet met een tijdelijke of gedeeltelijke huisvestiging elders.Haalbaarheidsstudie pagina 38

[Auteurs van de inhoud op deze pagina: MEET OYO in opdracht van Screensaver]

Lees verder.

Haalbaarheidsstudie

Links